KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo!

Od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania powierzonych danych osobowych, przekazujemy następujące informacje:

1. Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych jest Akcent Szkoła Języków Obcych Iwona Róg z siedzibą na os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań, NIP: 7780111835, REGON: 630006443

2. Kontakt:

Możesz się z nami kontaktować telefonicznie i faxem pod numerem 61 822 57 61, mailowo pod adresem: biuro@akcent-poznan.com.pl, lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na naszej oficjalnej stronie internetowej: www.akcent-poznan.com.pl/kontakt

3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, kierując maila pod adres: iod@akcent.com.pl

4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzamy Twoje dane bowiem jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) np. dla następujących celów:

1) obsługi składanych przez Ciebie zamówień i rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług, w tym realizacji usług gwarancyjnych,

2) obsługi zapytań́ i zgłoszeń́, które do nas kierujesz,

3) przechowywania danych dla celów archiwalnych.

W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane, gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również do wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:

a) opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników z naszych usług;

b) ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

c) prowadzenia postepowań́ sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

d) zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,

e) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z RODO).

5. Kategorie odnośnych danych

Przetwarzamy w następującym zakresie Twoje dane osobowe:

a) Imię i Nazwisko

b) Adres

c) E-mail

d) Numer telefonu

e) NIP, REGON, KRS

f) stopień umiejętności języka obcego

g) w wyjątkowych przypadkach dane o stanie zdrowia

Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.

6. Od kogo pozyskujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskujemy od Ciebie, gdy się z nami skontaktujesz telefonicznie, mailowo, faxem lub poprzez nasz formularz kontaktowy zamieszczony na naszej oficjalnej stronie internetowej www.akcent-poznan.com.pl/kontakt

7. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu przydzielenia lektora nauczania języka obcego. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

1) osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

2) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, biura księgowe, hostingodawcy, dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe), odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

8. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń́ w związku z jej wykonywaniem, ale co do zasady nie dłużej niż̇ przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

9. Twoje prawa:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do

1) żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,

2) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

3) w każdej chwili do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Wszelkie żądania związane z przetwarzanie Twoich Danych osobowych należy kierować na adres: iod@akcent.com.pl

Kursy na platformie - Angielski z dobrym akcentem 🇬🇧🚀 Zobacz więcej

Autorska platforma edukacyjna

Zapraszamy na kursy na naszej autorskiej platformie edukacyjnej!📲